ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ : 13/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Μύκονος 15/02/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                                     
 

 

Θέμα : «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:13/ 2011
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                  
            ΜΥΚΟΝΟΥ έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του άρθρου 86 « για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου» και τα άρθρα 240 και 244 του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Ν. 3463/06.
2.      Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3.      Το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».
4.      Το με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22-07-10 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Α.Η.Δ.
5.      Τις περιπτ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος & Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Μ είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ.Μ και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.
6.      Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. Συγκροτούμε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από τρία (03) μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Β. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν. 3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
Γ. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Δ. Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:
α) Συντονίστρια ορίζεται, η Παπουτσά Μαργαρίτα του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Γραμματέων, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2289028933 & 28935 & e-mail:Margarita@mykonosports.gr),
β) Μέλος ορίζεται, ο Βαρδαλάχος Χρυσοβαλάντης Νικόλαος του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2289028933, 28935 & e-mail:nvardala@mykonosports.gr )
γ) Μέλος ορίζεται, ηΜαρίνα Ζουγανέλη-Λοϊζου του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Χειρίστρια Η/Υ, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2289025639 & e-mail: marinaloizoy@mykonosports.gr).
δ) Αναπληρωτές αυτών ορίζονται:  η και η Καραθανάση Στεργιανή τουΚων/νου, κλάδου ΠΕ Οικονομικού, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2289025639 &  e-mail: yannis@mykonos.gr skarathan@mykonosports.gr).
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Μυκόνου

ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ