ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ MOSES

Το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου συμμετέχει, με 16 εταίρους από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ερευνητικό πρόγραμμα “MOSES”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στοχεύει να ενισχύσει σημαντικά τη συνιστώσα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού εμπορευματοκιβωτίων. Η στρατηγική υλοποίησης του συνίσταται στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση μεγάλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T network), όπως τη μείωση του συνολικού χρόνου για την προσόρμιση, και στην τόνωση της χρήσης υπηρεσιών τροφοδοσίας σε μικρά λιμάνια, τα οποία έχουν περιορισμένη ή καθόλου υποδομή για τη φορτοεκφόρτωση πλοίων.

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο MOSES θα εφαρμόσει τις ακόλουθες καινοτομίες:

  • Για το σκέλος των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, η σχεδίαση ενός καινοτόμου, υβριδικού ηλεκτρικού πλοίου τροφοδοσίας σχεδιασμένο να ταιριάζει με κυρίαρχες επιχειρηματικές προτάσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων.
  • Για τις προβλήτες βαθέων υδάτων, η υιοθέτηση ενός αυτόνομου συστήματος ελιγμών και ελλιμενισμού πλοίων (MOSES AutoDock).
  • Μια πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας (πλατφόρμα MOSES).

Η συνεισφορά του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου στο συνολικό έργο έγκειται στην αναγνώριση των αναγκών των τελικών χρηστών, οι οποίοι πρόκειται να είναι τελικοί χρήστες των αποτελεσμάτων του έργου, και επομένως, θα συμβάλλουν στον καθορισμό των προδιαγραφών και απαιτήσεων των καινοτομιών του έργου. Επιπλέον, θα συμβάλλουν στον εντοπισμό βέλτιστων περιπτώσεων χρήσης των καινοτομιών του έργου, καθώς και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και βιώσιμων επιχειρηματικών προτάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατέχοντας ήδη τη σχετική γνώση σύμφωνα με τις ανάγκες σας ως επαγγελματίες, σχετιζόμενοι με τη λιμενική εγκατάσταση, και ως εν δυνάμει χρήστες των συστημάτων του έργου, θα παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στο σύνδεσμο παρακάτω, προκειμένου να συλλέγουν οι παραπάνω πληροφορίες.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συνεισφορά σας.