Ανακοίνωση Είκοσι (20) θέσεων Εποχικού Προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX: 22890 28934
Τηλ: 22890 28933/5
E-Mail: Lim-Tam@otenet.gr
Web: www.mykonosports.gr

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, που εδρεύει στη Μύκονο, Νομό Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.
2. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/234/9936/21.7.2008 Εγκριτική της πρόσληψης Πράξη της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της υπ΄αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006), όπως ισχύει.
3. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ΄αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει. (Προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997).
4. Την 47802/30.07.2008 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (ΦΕΚ Β’ 1847/11.12.2003) όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ Β’ 929/21.06.2004).
6. Την με αριθμό 07/08 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ατόμων (20) για την κάλυψη εποχιακών παροδικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια
ΥΕ/16 Εργατών καθαριότητας 20 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

[άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997].

8 μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών. (παρ. 6 άρθρο 21 Ν.2190/1994 παρ. 5 άρθρο 9 του Ν.3174/2003).
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Παραλία Μυκόνου και ειδικότερα στην υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου και συγκεκριμένα στην αρμόδια υπάλληλο κ. Ζουγανέλη Χ. εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά δικαιολογητικά επικυρωμένα, για την υπαγωγή τους σε ομάδα εντοπιότητας και σε κατηγορίες κριτηρίων, τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της υπ αριθ. πρωτ.οικ. 1199/09-10-08 Ανακοίνωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΣΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40)€.

Ο Πρόεδρος,
Του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Μυκόνου

Χρήστος Γ. Βερώνης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ