Ανακοίνωση Έναρξης Περιόδου Αιτήσεων Παραχώρησης Ιδιαίτερου Δικαιώματος Χρήσης Χώρου στη Χ.Ζ. Λιμένα

Σας ενημερώνουμε ότι αρχίζει η περίοδος υποβολής αιτήσεων παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα για το έτος 2024, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31/03/2024, προκειμένου να εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων, πριν την κατάληψη και χρήση του χώρου, σύμφωνα με τον Ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να πληροφορηθείτε από την ιστοσελίδα του ΔΛΤΜ, για τους όρους, προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Αρχική σελίδα Δ.Λ.Τ.Μ.: www.mykonosports.gr →Υπηρεσίες → παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Σας εφιστούμε την προσοχή, στο έντυπο της αίτησης και των όρων παραχώρησης καθόσον έχουν υποστεί τροποποιήσεις – προσθήκες.

Σε όσους παραχωρησιούχους έχει ήδη εξεταστεί η αίτηση τους, έχει γίνει δεκτή από το Δ.Σ και βρίσκεται σε ισχύ και για το 2024, οφείλουν να εξοφλήσουν το αντάλλαγμα για το έτος 2024, να προσκομίσουν το τραπεζικό καταθετήριο, έτσι ώστε να εκδοθεί στις επόμενες δύο εργάσιμες ημέρες η σχετική άδεια χρήσης για το έτος 2024, να την παραλάβουν από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ., προκειμένου να δικαιούνται να ανακαταλάβουν το χώρο.

Τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών πρέπει να εξοφληθούν άμεσα, σε αντίθετη περίπτωση το ΔΛΤΜ θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες, όπως αυτές ρητά αναφέρονται στο έντυπο των όρων παραχώρησης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 2289028933, 28935 εσωτ. 1.