ΑΔΑ: ΒΛΩΕΟΡ0Ρ-ΥΦΚ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως του ̟ρακτικού για τη δημοπρασία του έργου και των όρων του διαγωνισμού και εξέταση ένστασης και αιτημάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/08/2013 09:45:34

Leave Comment