ΑΔΑ: Β88ΨΟΡ0Ρ-ΚΑΟ – Θέμα: Έγκριση παράτασης της ισχύουσας σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την «Υποδοχή στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου», Συμβατικού Τιμήματος 24.598,79 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/01/2015 12:10:50

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *