ΑΔΑ: Β4ΘΔΟΡ0Ρ-64Ι – Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: «Παραχώρηση δικαιώματος παροχής Υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης κυρίως στερεών μη επικίνδυνων καταλοίπων και αποβλήτων των πλοίων, αλλά και στερεών επικίνδυνων και Ιατρικών Αποβλήτων αν ζητηθούν να παραδοθούν από Πλοία, τα οποία εξυπηρετούνται στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.»», προϋπολογισμού 126,44 ευρώ».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/09/2012 11:52:44

Leave Comment