ΑΔΑ: Β42ΧΟΡ0Ρ-ΜΔΨ – Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ΥΠΕΎΘΥΝΟΥ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΜΥΚΌΝΟΥ» , προϋπολογισμού (22.086,86 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/11/2012 18:34:45

Leave Comment