ΑΔΑ: Ψ2Ο8ΟΡ0Ρ-ΛΥΙ – Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια υλικών συντήρησης μόνιμων αγκυροβολίων – ρεμέντζων, για το νέο λιμάνι της Μυκόνου περιοχή Τούρλος

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2016 18:45:38

Leave Comment