ΑΔΑ: ΩΚΖΧΟΡ0Ρ-73Π – Θέμα: ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ MYKONOY.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2014 12:10:32

Leave Comment