ΑΔΑ: ΩΑΟΧΟΡ0Ρ-ΘΑ3 – Θέμα: Περί της προσφυγής του Δ.Λ.Τ.Μ. ενώπιον της ειδικής επιτροπής άρθρου 152 Ν.3463/06, κατά της υπ΄ αρ. πρωτ. 8045/05-02-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία ακυρώνει την απόφαση Δ.Σ 135/2015 του Δ.Λ.Τ.Μ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/02/2016 12:57:53

Leave Comment

Your email address will not be published.