ΑΔΑ: Ω4ΞΠΟΡ0Ρ-Ζ3Β – Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχή υπηρεσίας για τις εργασίες συντήρησης υδραυλικού – πυροσβεστικού δικτύου νέου λιμένα Μυκόνου περιοχή Τούρλου, με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων, με Απ’ Ευθείας Ανάθεσης, προϋπολογισμού 3.936,00 ευρώ».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/05/2016 10:04:01

Leave Comment

Your email address will not be published.