ΑΔΑ: Ω2ΛΟΟΡ0Ρ-1Ι1 – Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων λιμένων Μυκόνου (CPV: 31527200-8)

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2016 18:57:34

Leave Comment

Your email address will not be published.