ΑΔΑ: 7ΒΠΙΟΡ0Ρ-8ΥΡ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περιλήψης απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ», προϋπολογισμού 92,99 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2015 11:19:32

Leave Comment