Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
——————————

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 01/2010 Ανακοίνωσή του, επιθυμεί να προσλάβει Προσωπικό ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου [Ι.Δ.Ο.Χ.] για το χρονικό διάστημα οκτώ [8] μηνών, απασχολούμενο στην Υπηρεσία καθαριότητας για τις ανάγκες του εν λόγω φορέα.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 26/06 /2010 ημέρα Σάββατο έως και την 05 /07 /2010 ημέρα Δευτέρα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου και στην αρμόδια υπάλληλο : Ζουγανέλη Χ, στα τηλέφωνα 22890/28933 και 22890/28935.

Εκ του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου
Ο Πρόεδρος,

Αθαν. Ι. Κουσαθανάς-Μέγας
Δήμαρχος Μυκόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ ΣΟΧ 01_2010
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ