ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 30/12/2022 κλείνουν οι online συναλλαγές προς τους πολίτες-πράκτορες. Η ανωτέρω υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη λόγω αλλαγής του οικονομικού έτους…

Απόφαση 173/2022: Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου – Δήλου, μέσω του άρθρου 32 περ. γ της παρ.2 του Ν. 4412/2016»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 171/2022: Περί της Έγκρισης 1ου, 2ου και 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 170/2022: Περί της έγκρισης του 6ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS στην περιοχή Schengen του Νέου Λιμένα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την “Παροχή υπηρεσίας απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας των χώρων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου”

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης, και μυοκτονίας των χώρων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου», προϋπολογισμού…

Απόφαση 166/2022: Περί έγκρισης υποβολής τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου και νέας μελέτης της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου» και κωδικό ΟΠΣ «5021497» ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download