Απόφαση 21/2022: Περί της εγκρίσεως του Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια παροχικού καλωδίου Νέου Λιμένα με Απευθείας Ανάθεση, λόγω επείγουσας ανάγκης» προϋπολογισμού 31.851,00€ πλέον ΦΠΑ

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 20/2022: Περί της εγκρίσεως ή μη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 269 περ.δ’ και 269 Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και έγκριση της μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την 1 προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια παροχικού καλωδίου Νέου Λιμένα με Απευθείας Ανάθεση, λόγω επείγουσας ανάγκης» προϋπολογισμού 31.851,00€ πλέον ΦΠΑ

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download