ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/92M /2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                         Μύκονος, 04/09/2009
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                    

——————————

Ταχ.Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
Πληροφορίες:
FAX:22890 28934
Τηλ: 22890 28933                                                    
E-Mail: Lim-Tam@otenet .gr                     
 
                                           
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  01/92M /2009.
                               
Στη Μύκονο Σήμερα 04/09/09 ημέρα Παρασκευή, οι πιο κάτω υπογράφοντες υπάλληλοι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, Γαϊτη Ναταλία κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων και Ζουγανέλη Χαραλαμπία κλάδου ΥΕ κλητήρων θυρωρών, ανάρτησαν στον πίνακα ανακοινώσεων του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου,  τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθ. 01/92Μ/2009 Προκήρυξη ΑΣΕΠ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, που δημοσιεύθηκε στο   ΦΕΚ 222/26.05.2009 και που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας (01) συνολικά θέσης μόνιμου προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
Αφού συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό, υπογράφουν οι ενεργήσαντες την ανάρτηση υπάλληλοι του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
Γαϊτη Ναταλία                                                       Ζουγανέλη Χαραλαμπία