Απολογιστικό ∆ελτίο Τύπου Ετήσιας Εκπαίδευσης Οµάδας Αντιµετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Μυκόνου